Business

Business

Antreprenoriatul, în economia de piaţă, formează bunurile, serviciile şi locurile de muncă necesare societăţii şi completează bugetul cu impozite.

Pentru a se dezvolta cu succes, antreprenoriatul are nevoie de libertate, care contribuie la creşterea economică. Or, "libertatea economică" înseamnă neimplicarea statului în investiţii, producerea, distribuirea, folosirea mărfurilor şi serviciilor în măsura considerată de populaţie ca fiind cea mai eficientă.

Structurile internaţionale, începînd cu anul 1999, finanţează în ţara noastră proiectul "Evaluarea costului reglementării de stat în Republica Moldova". Recent a fost definitivat studiul despre activitatea de întreprinzător în anul 2005.

Obiectivele studiului

Obiectivul principal al studiului este monitorizarea mediului de afaceri şi evaluarea impactului politicilor de stat şi cerinţelor regulatorii asupra agenţilor economici din Moldova. Proiectul acordă un suport special Guvernului în analiza calitativă a politicilor de implementare a deciziilor necesare pentru a îmbunătăţi mediul de afaceri şi climatul investiţional din Republica Moldova.

Perioada de studiu

Studiul mediului de afaceri din Republica Moldova a fost efectuat în lunile iulie-septembrie 2006 şi prezintă situaţia din ultimii trei ani. Datele obţinute sînt comparate cu rezultatele a patru sondaje similare efectuate în perioada anilor 2002—2005.

Eşantionul

Cuprinde 630 agenţi economici selectaţi aleatoriu. Eşantionul nu include întreprinderile agricole şi cele individuale. Aproape 88% din întreprinderile supuse studiului au pînă la 50 de angajaţi.

Opinia generală

Percepţia mediului de afaceri de către agenţii economici este diferită. Aproximativ 25% afirmă că situaţia s-a îmbunătăţit. Se atestă o oarecare ameliorare a acestui indice faţă de anul trecut, cînd 21% considerau că situaţia s-a îmbunătăţit. Reglementările în construcţii şi controalele sînt domeniile ce creează cele mai mari impedimente. Înregistrarea reprezintă domeniul în care reformele au evoluat cel mai mult.

Înregistrarea

Pe parcursul ultimilor trei ani procedura de înregistrare constituia în mediu 18 zile, inclusiv 10 zile — la Camera Înregistrării de Stat. Cheltuielile medii de înregistrare nu s-au modificat în comparaţie cu sondajul precedent, reprezentînd $82. Modificarea documentelor de înregistrare durează ceva mai puţin — 13 zile.

Construcţii

Pe parcursul ultimilor trei ani agenţii economici chestionaţi au cheltuit în mediu 143 zile pentru a obţine toate permisiunile pentru construcţii la un cost de $560. Durata de obţinere a tuturor permisiunilor pentru renovarea clădirilor a fost de 67 zile la un cost de $227. Circa 27% din întreprinderi susţin că situaţia s-a înrăutăţit comparativ cu anul precedent.

Licenţierea

Aproximativ 58% din toţi agenţii economici intervievaţi deţin licenţe (1,9 licenţe în mediu). Valabilitatea medie a unei licenţe este de 3 ani. Obţinerea licenţei durează circa 20 zile, la un cost de $273. Atît durata, cît şi cheltuielile de obţinere a licenţei s-au redus modest faţă de anul precedent.

Autorizaţii

Aproximativ 62% din agenţii economici supuşi studiului au nevoie de diferite tipuri de autorizaţii pentru a-şi desfăşura activitatea. Pentru obţinerea unei autorizaţii întreprinderile au nevoie în mediu 20 zile, costul mediu fiind de $169.

Certificarea echipamentului

Aproximativ 51% dintre toţi agenţii economici intervievaţi au procurat echipamente noi pe parcursul ultimilor trei ani. Dintre ei, circa 71% deţineau certificate în conformitate cu cerinţele standardelor Republicii Moldova. Procedura a durat în mediu 15 zile, costul fiind de $70. Atît durata, cît şi costul de obţinere a certificatelor nu s-a modificat pe parcursul ultimului an.

Import

În ultimii trei ani, aproximativ 33% din toţi agenţii economici chestionaţi, au efectuat operaţiuni de import. Aproximativ 72% dintre ei au fost obligaţi să obţină certificate în conformitate cu standardele R. Moldova. Costurile de obţinere a certificatelor s-au redus faţă de perioada 2001—2003, atingînd nivelul de $95. Este important de remarcat, că cheltuielile de vamare sînt mult mai reduse în comparaţie cu cele din sondajele anilor 2003—2004.

Export

Pe parcursul ultimilor trei ani aproximativ 11% din întreprinderi au efectuat exporturi cu o medie anuală de 19 operaţiuni. Pentru înfăptuirea tuturor procedurilor vamale de export întreprinderile au avut nevoie de 1,7 zile la un cost de $77. 37% din toţi exportatorii au primit restituirea TVA. În majoritatea cazurilor întreprinderile preferă să utilizeze suma taxei pe valoarea adăugată ce urmează a fi restituită pentru a achita alte impozite şi taxe.

Certificarea bunurilor şi a serviciilor

Circa 38% din întreprinderile chestionate îşi certifică în mediu bunurile sau serviciile de 5,6 ori pe an. Certificarea produselor fabricate în serie durează 17 zile, la un cost de $88. Certificarea loturilor individuale de produse necesită resurse mai puţine — 11 zile şi $137.

Certificarea sanitară

Aproximativ 62% din întreprinderile incluse în studiu au fost supuse procedurii de certificare sanitară în 2005, cu o frecvenţă anuală de 1,6 ori pe an. Durata obţinerii unui certificat sanitar este de 13,5 zile, iar costul — de $85. Dacă durata procedurilor de certificare igienică a rămas neschimbată, costurile au crescut simţitor în comparaţie cu perioada precedentă.

Controale

Pe parcursul anului trecut, întreprinderile, în mediu, au fost inspectate de 10,3 ori, ceva mai puţin decît un an în urmă. Durata medie de aflare a inspectorilor la întreprindere e de 15 zile, ceea ce reprezintă cu 4 zile mai puţin decît în perioada precedentă. În urma controalelor, întreprinderile au avut de suportat cheltuieli de $107 pe an. Majoritatea dintre ele revine penalităţilor (circa $93).

Impozitarea

Circa 95% dintre agenţi angajează contabili cu norma integrală, cu o medie de 1,6 contabili la o unitate economică. Ambii indicatori au crescut uşor în raport cu perioada precedentă.

Reglementarea preţurilor

Circa 18% din întreprinderile chestionate sînt supuse reglementării preţurilor. După o creştere constantă în ultimii ani, indicatorul a revenit la nivelul anului 2002. Cel mai des este reglementat nivelul maximal al adaosului comercial.

Reglementarea muncii

74% din agenţii economici intervievaţi au afirmat că numărul de personal existent este optimal. Aproximativ 21% susţin că nu au personal suficient. Unica problemă indicată de patroni referitor la reglementarea muncii este obligaţia de a primi şi înapoia poliţele de asigurare medicală obligatorie în termen stabilit (2 săptămîni pentru persoanele concediate).

Promovarea intereselor personale ale autorităţilor publice

Circa 5% dintre agenţii economici au afirmat că funcţionarii publici sînt implicaţi în activitatea companiei pentru a-şi promova interesele personale. Aproape 76% au afirmat contrariul.

Sistemul judiciar

Pe parcursul ultimilor doi ani 20% din agenţii economici au avut de soluţionat careva conflicte, cifră ce a scăzut constant pe parcursul ultimilor ani. În cazul apariţiei conflictelor, întreprinderile, de regulă, apelează la instanţele judecătoreşti: circa 67% — în cazul conflictelor cu alţi agenţi economici şi 77% — în cazul conflictelor cu autorităţile de stat.

Impozitarea şi taxarea

Principalul document care reglementează sistemul fiscal din Republica Moldova este Codul Fiscal aprobat pe 24.04.1997 şi completat în anii următori. În prezent Codul Fiscal cuprinde opt titluri:

 1. 1. Informaţii generale despre sistemul fiscal
 2. 2. Impozitul pe venit
 3. 3. Taxa pe valoarea adăugată
 4. 4. Accizele
 5. 5. Administrarea impozitelor
 6. 6. Impozitul pe bunurile imobiliare
 7. 7. Impozitele locale
 8. 8. Taxa pe resursele naturale
Unii indici despre Impozite şi taxe în RM
  2005 2006 2007
Impozitul pe venit a întreprinderilor (%) 18 15 15
Impozitul pe venit personal (%) 20 20 15
Taxele sociale (%) 27 26 25

Rata Standard a TVA: 20% – Rata standard, aplicată la bunurile importate şi servicii în Republica Moldova

Rata Zero: 0% – Bunuri şi servicii în domeniul social

Taxe reduse

 • 8% — Pîine, lapte şi alte derivate
 • 5% — Gaze naturale

Investiţii străine directe

Strategia de atragere a investiţiilor şi promovarea exportului va fi implementată odată cu strategia de industrializare a ţării şi cea a dezvoltării sectorului agro-alimentar al Moldovei, iar implementarea în paralel va contribui la asigurarea unei abordări complexe şi la consecutivitatea în soluţionarea tuturor problemelor.

Pentru îmbunătăţirea atractivităţii investiţionale, în Moldova au fost deja propuse facilităţi fiscale şi vamale pentru investitori în procesul de creare a întreprinderilor. Astfel, întreprinderile, cu un fond social ce depăşeşte echivalentul de 250 mii dolari SUA, sînt scutite în proporţie de 50%, pe un termen de 5 ani, de plata impozitului pe venit, iar întreprinderile, cu capital social, ce depăşeşte 2 mil. dolari SUA, sînt scutite pe un termen de 3 ani de plata impozitului pe venit.

Cadrul juridic cu privire la investiţii

Investiţiile în Republica Moldova sînt reglementate de Constituţia Republicii Moldova, de legea cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător nr. 81-XV din 18.03.2004, de alte legi şi acte normative, precum şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

În cazul în care prevederile tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte diferă de cele ale prezentei legi, se aplică prevederile tratatelor internaţionale.

Sub incidenţa prezentei legi nr. 81-XV din 18.03.2004, nu cad raporturile aferente efectuării investiţiilor de către organizaţii necomerciale (cu scop nelucrativ) pentru atingerea unor scopuri social-utile, inclusiv educaţionale, filantropice, de sponsorizare, ştiinţifice şi religioase. Aceste raporturi sînt reglementate de legislaţia respectivă a Republicii Moldova.

Procedura de înregistrare

Înregistrarea de stat a întreprinderilor se face în baza Legii nr. 1265-XIV din 05.10.2000 cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor, fiind efectuată de Camera Înregistrării de Stat.

După forma organizatorico-juridică, întreprinderile se împart în:

 • Societăţi cu răspundere limitată
 • Societăţi pe acţiuni
 • Întreprinderi de stat sau publice

La data de 15.10.2006, Registrul întreprinderilor şi organizaţiilor conţine date referitor la 130 622 agenţi economici înregistraţi, dintre care:

 • 53 788 — societăţi cu răspundere limitată
 • 5 091 — societăţi pe acţiuni
 • 63 051 — întreprinderi individuale
 • 1 557 — întreprinderi de stat
 • 4 380 — cooperative

Organizaţia Mondială a Comerţului

Din 2001 Republica Moldova este membră cu drepturi depline a OMC, fapt ce a permis creşterea comerţului exterior al ţării şi implementarea standardelor internaţionale în procesul de producţie.

Fiind membră a OMC, Republica Moldova este obligată să respecte prevederile organizaţiei în diverse domenii, inclusiv în politica comercială şi cea fiscală, precum şi în activitatea uniunilor vamale.

Participarea Republicii Moldova la negocierile multilaterale din cadrul OMC, negocierea cu UE a unui regim comercial preferenţial, dinamizarea creării şi participarea ţării în zona regională de liber schimb cu ţările participante la Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est va avea un efect pozitiv în procesul de promovare a exporturilor naţionale.

Regimul comercial a Republicii Moldova este unul liberal. Pînă în prezent RM a semnat acorduri de comerţ liber cu: Ţările CSI, Europa de Est (România, Croaţia, Serbia, Macedonia, Bosnia-Herţegovina, Albania, Bulgaria), beneficiază de Sistemul Generalizat de Preferinţe (GSP+) din partea Uniunii Europene şi de preferinţe comerciale cu astfel state precum: SUA, Japonia.